W tym dokumencie znajdziesz zasady na jakich odbywa się przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz wykorzystywanie plików Cookies związane z korzystaniem ze strony internetowej piodec.com

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania Danych Osobowych w ramach różnych usług, narzędzi,aplikacji, stron internetowych, portali, promocji sprzedaży (online), akcji marketingowych, sponsorowanych platform społecznościowych itp., które są dostarczane lub obsługiwane przez nas lub w naszym imieniu. Niniejsza Polityka zawiera ogólne zasady i objaśnienia. Uzupełniają ją oddzielne klauzule obowiązku informacyjnego dotyczące ww. konkretnych usług, narzędzi, aplikacji, stron internetowych, portali, promocji sprzedaży (online), działań marketingowych, sponsorowanych platform społecznościowych itp. Te klauzule obowiązku informacyjnego będą  przekazywane, gdy Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane w ramach wyżej wymienionych aktywności (na przykład za pośrednictwem stron internetowych, portali, indywidualnych usług komunikacyjnych, newsletterów, przypomnień, ankiet, ofert, wydarzeń itp.).

Jeśli akceptujesz postanowienia niniejszej Polityki, to jednocześnie zgadzasz się na przetwarzanie Twoich Danych Osobowych w sposób określony w niniejszej Polityce.

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności w zgodzie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”)

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności czy plikami cookies, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na e-mail biuro@piodec.pl.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoje danych osobowych oraz właścicielem w/w strony internetowej jest PIODEC PIOTR DEĆKO z siedzibą w Gliwicach /44-100/ przy ul. Chudoby, NIP 6312655725, REGON: 360467176  dalej jako: ADO, Piodec.

II. Najważniejsze informacje

Zapoznaj się ze skróconą wersją najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności:

 1. Zawierając umowę, składając zamówienie, składając reklamację, odstępując od umowy, zapisując się do newslettera, dodając komentarz czy po prostu kontaktując się z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
 2. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Korzystamy z narzędzi analitycznych i sprzedażowych Google Analytics, Google Tag Manager, Google AdWords, Facebook Custom Audience, Facebook Pixel, DoubleClick Ad-Exchange, Messenger Plugin, Salesmanago, Hotjar, Chatfuel, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 4. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN.
 5. Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony i w celach statystycznych.

Powyższe informacje to tyko skrócona wersja – zapoznaj się z pełnym opisem poniżej.

III. Kluczowe zasady przetwarzania danych osobowych

Dbamy o powierzone nam Dane Osobowe i zobowiązujemy się do ich przetwarzania w sposób uczciwy, przejrzysty i bezpieczny. W tym celu Piodec stosuje następujące zasady:

 

  1. Zgodność z prawem: będziemy zbierać i przetwarzać Twoje Dane Osobowe wyłącznie w sposób zgodny z prawem, rzetelny i przejrzysty.
  2. Minimalizacja danych: ograniczymy gromadzenie Twoich Danych Osobowych do tego, co jest adekwatne i niezbędne do osiągnięcia celów, dla których zostały zgromadzone.
  3. Ograniczenie celu: zbieramy Twoje Dane Osobowe wyłącznie w określonych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach oraz nie będziemy przetwarzać Twoje Danych Osobowych w sposób niezgodny z tymi celami.
  4. Prawidłowość: dbamy o to, by przechowywane Dane Osobowe były prawidłowe i aktualne.
  5. Bezpieczeństwo i ochrona danych: w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony danych na odpowiednim poziomie wdrażamy środki techniczne i organizacyjne, uwzględniając między innymi, charakter Danych Osobowych podlegających ochronie. Takie środki mają za zadanie zapobieganie nieupoważnionemu ujawnieniu lub dostępowi, niezgodnemu z prawem zniszczeniu lub przypadkowej utracie danych, zmianie lub jakiejkolwiek innej niezgodnej z prawem formie Przetwarzania.
  6. Dostęp i sprostowanie danych: będziemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe w sposób zapewniający potwierdzenie, czy przetwarzane są Twoje Dane Osobowe, oraz dostęp do tych Danych i uzyskanie żądanych informacji wraz z żądaniem sprostowania swoich Danych osobowych zgodnie z Twoimi prawami.
  7. Ograniczony okres przechowywania danych: będziemy przechowywać Twoje Dane Osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych i nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celów, dla których zostały zgromadzone lub gdy wymaga tego przepis prawa.
  8. Ochrona w przypadku transferu międzynarodowego: zapewnimy odpowiednią ochronę Twoje Danych Osobowych w przypadku ich przekazywania, w szczególności do krajów spoza EOG.
  9. Zabezpieczenia odnośnie stron trzecich: zapewnimy, że dostęp do Danych Osobowych przez strony trzecie (i przekazywanie im Danych Osobowych) odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym prawem i odpowiednimi zabezpieczeniami umownymi.
  10. Zgodność z prawem marketingu bezpośredniego i wykorzystania plików cookies: zapewniamy, że wysyłanie materiałów promocyjnych i umieszczanie plików cookies na Twoim komputerze odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem.
IV. Uprawnienia

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych – masz prawo do uzyskania od nas informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Masz również prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych, a także informacji, o których szczegółowo traktuje art. 15 ust. 1 RODO.
 • prawo do sprostowania danych osobowych – masz prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Twoje dane osobowe, które są nieprawidłowe. Masz również  prawo zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe.
 • prawo do usunięcia danych osobowych – masz prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Twoje dane osobowe. Pod warunkiem spełniania przynajmniej jednej z przesłanek:
  • Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub są przetwarzane,
  • sprzeciwiłeś się  przetwarzaniu Twoich danych osobowych, a my nie mamy uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania,
  • przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem,
  • musimy usunąć Twoje dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas obowiązku;
  • cofnąłeś zgodę, na której opiera się przetwarzanie i brak będzie innej podstawy prawnej przetwarzania.
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – masz prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:
 • jeśli kwestionujesz prawidłowość Twoich danych osobowych, które przetwarzamy,
 • jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, a sprzeciwiasz się  abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,
 • jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
 • jeśli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych – masz prawo, aby otrzymać od nas dane osobowe lub upoważnić nas do przesłania Twoich danych osobowych innemu administratorowi w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Z powyższych praw, można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: kontakt@piodec.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora, określając uzasadnienie i treść żądania, np. w razie żądania usunięcia danych bądź ich zmiany należy wskazać nowy adres e-mail, na który ma być świadczona usługa newslettera.

Rozpoznanie żądania następuje bez zbędnej zwłoki, w terminie nie później niż 30 dni od dnia doręczenia żądania. Jeśli zdecydują się skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych.

Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres: kontakt@piodec.com. Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

V. Podmioty przetwarzające dane odbiorcy

Twoje dane mogą być przetwarzane przez naszych podwykonawców, czyli podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 1. Firmie hostingowej– w celu przechowywania danych osobowych na serwerze i obsługi poczty e-mail,
 2. Firmie informatycznej – w celu korzystania z zewnętrznych usług IT,
 3. Biurom rachunkowym- w celu obsługi podatkowo- rachunkowej,
 4. Kancelarii prawnej – podmiotom świadczącym usługi pomocy prawnej,
 5. Firmom outsourcingowym – która w naszym imieniu prowadzi biuro obsługi klienta działania marketingowe, podmiotom, które zawierają z Klientem umowy w imieniu i na rzecz Piodec na podstawie udzielonych im pełnomocnictw.

Twoje dane mogą być także udostępnione innym podmiotom:

 1. a) które są upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 2. b) którym dane mogą być też przekazane na podstawie Twojej zgody lub upoważnienia – w szczególności do naszych partnerów biznesowych.
VI. Cele przetwarzania danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe wyłącznie w określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celach i nie będziemy dalej przetwarzać Twoje Danych Osobowych w sposób niezgodny z tymi celami.

 

Takim celem może być wykonanie złożonego przez Ciebie zamówienia, wykonanie umowy lub podejmowanie czynności  przed zawarciem umowy, poprawa jakości naszych usług w oparciu o Twoją opinię o wizycie na jednej z naszych stron internetowych lub portali, ogólna poprawa jakości naszych produktów lub usług, oferowanie usług lub aplikacji, komunikacja i działania związane z marketingiem, profilowanie w ramach marketingu itp. Cel każdego Przetwarzania Twoich  Danych Osobowych jest określony w szczególnej klauzuli obowiązku informacyjnego odnoszącej się do tego konkretnego Przetwarzania. Informacje na temat konkretnych klauzul obowiązku informacyjnego są udostępniane na przykład, przez strony internetowe lub portale, w aplikacjach, newsletterze elektronicznym, itp.

 

W szczególności przetwarzamy Twoje dane, w następujących celach:

 

 1. wykonywania czynności zgodnie z udzieloną zgodą – np.w celach marketingowych lub oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka po wygaśnięciu zobowiązania. Łączenie danych osobowych i ich dalsze przetwarzanie w celach marketingowych podczas korzystania z publicznie dostępnych stron internetowych może nastąpić po akceptacji odpowiednich oświadczeń/zgód lub polityk, które tego dotyczą. Podstawę prawną udzielenia zgód lub upoważnień stanowią przepisy: Rozporządzenia, prawa wspólnotowego (prawa Unii Europejskiej) lub polskiego, lub ustaw, aktów wykonawczych szczególnie dotyczących danej zgody/upoważnienia, w tym: prawa bankowego, ustawy o udostępnieniu informacji gospodarczych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prawa telekomunikacyjnego;
 2. rozpatrywania wniosku lub czynności poprzedzających jego złożenie, lub związanych z zawarciem, wykonywaniem lub rozwiązaniem umowy oraz wykonywaniem innych czynności związanych z umową w tym czynności poprzedzających jej zawarcie. Są toczynności takie jak: analiza, ocena ryzyka, inne czynności w procesie zawierania, wykonywania lub rozwiązywania umowy. Mogą to być także inne czynności lub oświadczenia związane z umową, w tym dotyczące zabezpieczeń spłaty zobowiązań lub czynności lub oświadczeń związanych z reprezentacją osoby fizycznej (np. pełnomocnictwem), w tym czynności samego reprezentanta, a także czynności zlecone przez inne podmioty, ale związane z obsługą Klienta. Mamy tu na myśli wszelkie umowy lub czynności, także te, które realizujemy w imieniu innych podmiotów lub na ich rzecz. Możemy potrzebować również dodatkowej zgody lub uruchomienia określonej usługi lub funkcji aby realizować dla Ciebie niektóre usługi np. przechowywanie faktur na Twoim koncie w portalu Klienta po zakończeniu umowy; Dane przekazane nam w związku z zawartą Umową, przetwarzane są w celu jej realizacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w naszej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednać sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.

W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

 1. Reklamacje i odstąpienie od umowy. Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz nam dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuję imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych.W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie masz możliwości sprostowania tych danych. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.
 2. Kontakt e-mailowy. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać z Tobą kontakt. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe, których podanie jest dobrowolne.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

 1. utrzymywania, wyświetlania stron internetowych lub komunikowania się przez te strony. Aby to robić, wykorzystujemy dane identyfikujące takie jak numer IP, numery urządzenia oraz inne dane. Dane wykorzystywane są w zakresie i na podstawie Twojej zgody lub właściwych przepisów prawa, w tym prawa telekomunikacyjnego lub prawa wspólnotowego. Te przepisy określają, kiedy przetwarzanie danych wymaga zgody. Opisują również sposób jej udzielania lub odwołania;
 2. g) w celach marketingowych, które obejmują:
 • przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie informacji handlowych,
 • przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie informacji handlowych na urządzenia komunikacji elektronicznej lub telefonicznej, które Piodec identyfikuje jako Twoje. Czynności te mogą być także wykonywane za pomocą systemów przekazujących te informacje automatycznie,
 • przesyłanie za pomocą tradycyjnej poczty informacji handlowych. Informacje handlowe – to wszelkie formy reklam, promocji, konkursów i gier losowych, a także oferty handlowe lub propozycje nabycia. Mogą one dotyczyć: promocji wizerunku, usług lub produktów Piodec. Informacje handlowe mogą być profilowane lub nieprofilowane. W każdej chwili możesz zrezygnować z profilowanego marketingu. Piodec przetwarza dane w celach marketingowych na podstawie zgody Klienta (gdy wymagana).
 • Newsletter. Jeżeli chcesz zapisać się do newslettera, musisz przekazać nam swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.Dane przekazane nam podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.
VII. Okres przetwarzania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje Dane Osobowe w sposób zgodny z przepisami o ochronie danych. Będziemy przechowywać Twoje Dane Osobowe tylko tak długo, jak to konieczne dla celów, dla których przetwarzamy Twoje Dane Osobowe lub dla zachowania zgodności z prawem lub gdy zachowania Twoich danych przez jakiś czas wymaga przepis prawa.

Przetwarzamy dane związane z:

 1. umową – przez czas obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy oraz terminów przetwarzania danych osobowych wynikających z przepisów prawa lub Twoich zgód;
 2. danymi archiwalnymi – po wygaśnięciu danej relacji prawnej (czyli np. umowy) dane osobowe dotyczące działania tych osób w imieniu przedsiębiorcy, instytucji lub jednostek organizacyjnych są przetwarzane przez 6 lat, a pozostałe dane osobowe osób fizycznych są przetwarzane przez okres do 6 lat, chyba że przepisy prawa przewidują inny okres. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie karne), okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań prawomocnego zakończenia ostatniego z nich – bez względu na sposób jego zakończenia, chyba, że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuży okres przedawnieniadla roszczeń/prawa którego dotyczy postępowanie;
 3. orzeczeniem sądowym – dane mogą być przetwarzane do 6 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postepowanie;
 4. zgodą Klienta – przez czas wskazany w oświadczeniu o zgodzie, w każdym przypadku – do czasu odwołania zgody;
 5. pozyskaniem danych z baz prowadzonych przez inne podmioty lub danych przekazanych przez inne podmioty. Okres przetwarzania zależny jest od celu przekazania. Następnie dane mogą być przetwarzane albo na mocy przepisów prawa, albo na mocy Twojej zgody. Jeśli pozyskamy dane z takiej bazy, ale nie doszło do zawarcia umowy, dane będą usunięte w terminie do 2 lat od dnia pozyskania tych danych – chyba, że zgoda Klienta jest nadal obowiązująca.

Wspomniane okresy nie sumują się. Dane mogą być przetwarzane oddzielnie według poszczególnych celów i podstawy prawnej, np.można odwołać określoną zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, ale nie pozbawia to prawa Piodec do przetwarzania danych w innym celu.

VIII. Pliki Cookies

Na naszej stronie internetowej, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystujemy pliki cookies.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z naszych strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne. Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w szczególności procesu zamówienia i logowania do konta użytkownika.

Cookies podmiotów trzecich. Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Google Analytics. Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 AmphitheatreParkway, MountainView, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-PrivacyShield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat PrivacyShield.

Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

W ramach Google Analytics zbieramy również dane demograficzna oraz dane o zainteresowaniach. W ramach ustawień plików cookies bezpośrednio z poziomu naszej strony możesz wyłączyć cookies Google Analytics.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Google Adwords. Korzystamy z narzędzi marketingowych Google AdWords zapewnianych przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Z pomocą Google Adwords promujemy naszą stronę internetową w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. Wykorzystujemy również narzędzia remarketingowe. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług.

Przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w Twoim urządzeniu plik remarketing cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Ciebie stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach.

Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Twoim kontem oraz wykorzystanie informacji z Twojego konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli w takim przypadku będziesz zalogowany podczas wizyty na naszej stronie internetowej w serwisie Google, Google wykorzysta Twoje dane razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo Twoje dane osobowe z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.

Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-PrivacyShield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat PrivacyShield.

Możesz dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu w ramach ustawień swojego konta Google: https://adssettings.google.com.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google AdWords, zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności Google:   https://policies.google.com/privacy.

Facebook Pixel. Korzystamy z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. PaloAlto, CA 94304, USA. W ramach tych narzędzi kierujemy do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług.

W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w naszej witrynie, zaimplementowaliśmy w ramach naszych stron Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Wiemy jedynie, jakie działania podjąłeś w ramach naszej strony. Informujemy Cię jednak, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

Z uwagi na to, że Facebook Inc. posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-PrivacyShield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat PrivacyShield.

W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu naszej strony możesz wyłączyć Pixel Facebooka.

Narzędzia społecznościowe. Na naszych stronach internetowych używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter, Instagram, Google, LinkedIN.

Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. kilkając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.

Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Wideo. Osadzamy na stronach wideo z serwisu YouTube. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC, 1600 AmphitheatreParkway, MountainView, CA 94043, USA dotyczące usługi YouTube. Pliki cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo. Jeżeli nie godzisz się na ich załadowanie, powstrzymaj się przed odtwarzaniem wideo

Odtwarzając wideo, Google otrzymują o tym informacje, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalogowałeś się do serwisu Google, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować odtworzenie wideo na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Jeśli nie chcesz, aby Google przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odtwarzania wideo na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Zachęcamy Cię do zapoznania się ze szczegółami polityki prywatności Google, aktualną wersję znajdziesz pod adresem (https://policies.google.com/privacy)

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.